soppong

พ่นสารเคมีชนิด ULV

วันที่ 2 กรกฎาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

พ่นสารเคมีชนิด ULV (รอบที่ 2 ) ณ บ้านแม่หมูลีซอ หมู่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน