soppong

พ่นสารเคมีชนิด (ULV)

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ลงพื้นที่พ่นสารเคมีชนิด (ULV) เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ ดังนี้ ณ.โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกึ้ดสามสิบ โรงเรียนบ้านนาอ่อน โรงเรียนบ้านหนองผาจ้ำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผาจ้ำ