soppong

พ่นสารเคมีชนิด ULV (รอบที่ 2 ) กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นสารเคมีชนิด ULV (รอบที่ 2 ) กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก ณ บ้านสบป่อง หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน