soppong

พ่นสารเคมีชนิด ULV (รอบที่ 2 ) กรณีเกิดโรคไข้เลือดอออก

วันที่ 4 กันยายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นสารเคมีชนิด ULV (รอบที่ 2 ) กรณีเกิดโรคไข้เลือดอออก ณ บ้านนาอ่อน บ้านบริวารบ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน