soppong

พ่นสารเคมีชนิด ULV (รอบที่ 1 ) กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นสารเคมีชนิด ULV (รอบที่ 1 ) กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก ณ บ้านสบป่อง หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน