soppong

พ่นสารเคมีชนิด ULV กรณีเกิดโรคไข้เลือดออก

วันที่ 10 ตุลาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบ มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นสารเคมีชนิด ULV (รอบ 2) กรณีเกิดโรคไข้เลือดออก ณ บ้านกึ๊ดสามสิบ หย่อมบ้านน้ำบ่อสะเป่ หมู่ 6 และบ้านแม่หมูลีซอ หมู่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน