soppong

พ่นสารเคมีชนิด ULV กรณีเกิดโรคไข้เลือดออก

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและบุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ลงพื้นที่พ่นสารเคมีชนิด ULV กรณีเกิดโรคไข้เลือดออก ณ บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน