soppong

พ่นสารเคมีชนิด ULV กรณีเกิดโรคไข้เลือดออก

วันที่ 12 ตุลาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ลงพื้นที่พ่นสารเคมีชนิด ULV กรณีเกิดโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านสบป่อง หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน