soppong

พ่นสารเคมีชนิด ULV. กรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

วันที่ 20 กันยายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบุคลากรฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นสารเคมีชนิด ULV. กรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ณ บ้านน้ำริน หมู่ 2 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน