soppong

พ่นละอองน้ำ เพื่อลดหมอกควันในพื้นที่ตำบลสบป่อง

วันที่ 23 เมษายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นละอองน้ำ เพื่อลดหมอกควันในพื้นที่ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน