soppong

พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นำโดยนายศราวุธ ทังดิน นายอำเภอปางมะผ้า พร้อมด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอปางมะผ้า ร่วมจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดสบป่อง และหน้าตลาดสดสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. เวลา 09.00 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมอำเภอปางมะผ้า