soppong

พิธีขอขมา (กั๋นตอ) ขอพรท่านนายอำเภอปางมะผ้า

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เป็นผู้แทนร่วมพิธีขอขมา (กั๋นตอ) ขอพรท่านนายอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน