soppong

ปรับปรุงภุมิทัศน์ บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

วันที่ 4 ตุลาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานเกษตรและบุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกันปรับปรุงภุมิทัศน์ บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง โดยนายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ควบคุมการปรับปรุงดังกล่าว