soppong

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการประกาศบัญชีและแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565