soppong

บุคลากรเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การดับเพลิงเบื้องต้นให้กับผู้รักษาความสงบในหมู่บ้านและชาวบ้าน

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้ นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับผู้รักษาความสงบในหมู่บ้านและชาวบ้าน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดน ณ บ้านแม่อูมอง หมู่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน