soppong

นำส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลปางมะผ้า

วันที่ 27 กันยายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้ บุคลากรฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำผู้ป่วยติดเตียง เป็นราษฎรบ้านสบป่อง ที่ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยตนเอง ส่งที่โรงพยาบาลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน