soppong

นำส่งน้ำอุปโภคให้แก่ชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำ

วันที่ 21 เมษายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำน้ำอุปโภคให้แก่ชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำ ณ บ้านไร่ หน่อมบ้านท่าไคร้ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน