soppong

นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลปางมะผ้า

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

ตามคำร้องขอผู้นำชุมชนบ้านหนองผาจ้ำ หมู่ 4 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีชาวบ้านไม่สบาย ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ด้วยตนเอง นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จึงมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลปางมะผ้า ด้วยรถ EMS ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง