soppong

นำน้ำไปส่งหน่วยปฏิบัติการทหารบ้านถ้ำลอด

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 หน่วยปฏิบัติการทหารบ้านถ้ำลอด ขอความอนุเคราะห์น้ำไปเติมในแท้งน้ำ นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำน้ำไปส่งยังฐานปฏิบัติการฯดังกล่าว