soppong

นำน้ำอุปโภคให้แก่ชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำ

วันที่ 19 เมษายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำน้ำอุปโภคให้แก่ชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำ ณ บ้านหนองตอง หมู่ 7 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน