soppong

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบให้นายเสรี  แพร่ทอง  รองปลัดตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมจัดระเบียบความเรียบร้อย การขายของตลาดนัดวันอังคาร ร่วมกับ นายอำเภอปางมะผ้า สาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า สถานีตำรวจภูธรอำเภอปางมะผ้า กรมทางหลวงชนบท