soppong

ต้อนรับคณะ SETA มานิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู และผู้ดูแลเด็ก

วันที่ 12 กันยายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมต้อนรับคณะ SETA มานิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู และผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบป่อง