soppong

ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า

วันที่ 10 ตุลาคม 66 เวลา 09.00 น. นายสราวุธ ทังดิน นายอำเภอปางมะผ้า มาติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปางมะผ้าภายใต้อำนาจการกำกับดูแลของนายอำเภอ