soppong

ติดตั้งถังดับเพลิง

วันที่ 12 กันยายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ติดตั้งถังดับเพลิงพร้อมให้คำแนะนำการใช้ถังดับเพลงให้แก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบป่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หมูลีซอ