soppong

ติดตั้งถังดับเพลิง

วันที่ 15 กันยายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ลงพื้นที่ตรวจเช็คถังดับเพลิง พร้อมมอบและติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อสะเป่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผาจ้ำ