soppong

ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผาจ้ำ

วันที่ 5 ตุลาคม 2566

นำโดยนายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผาจ้ำ หมู่ 4 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน