soppong

ตัดซากไม้ที่ล้มทับห้องสุขาของชาวบ้านออก

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ตัดซากไม้ที่ล้มทับห้องสุขาของชาวบ้านออก ณ บ้านหนองตอง หมู่ 7 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน