soppong

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบป่อง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้ นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดตำบล ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบป่อง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน