soppong

ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสบป่อง

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปางมะผ้า

ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสบป่อง ณ ศาลาวัดบ้านสบป่อง หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน