soppong

ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อูมอง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบหมายให้นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดตำบล ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อูมอง หมู่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบเด็กเป็นโรคมือเท้าปาก จำนวน 4 ราย จึงสั่งให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อูมอง จำนวน 3 วันทำการ และให้ครูและพี่เลี้ยงเด็กทำความสะอาดภายศูนย์ฯและอุปกรณ์การเล่น รวมถึงสื่อการสอนต่างๆ