soppong

ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล

 • หน่วยที่ 1 นโยบายและการจัดกิจกรรม
  • 188. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปราม การทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • 1. แผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • 2. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของ อปท. โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
   • 3. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
  • 189. กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกัน การทุจริต
   • 1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   • 2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment : ITA)
   • 3. เอกสาร รายการที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการจริงในเชิงประจักษ์
  • 190. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัล ด้านธรรมมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและ การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ
   • 1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   • 2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment : ITA)
   • 3. เอกสาร รายการที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการจริงในเชิงประจักษ์
 • หน่วยที่ 2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วม
  • 191. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
   • 1. คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นปัจจุบัน
   • 2. เอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ฯ ประกอบด้วยกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท กฎหมายกระจายอำนาจ แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ และรายงาน การประชุมสภาท้องถิ่น
   • 3. สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
   • 4. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
   • 5. หลักฐานที่มีการแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • 192. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • 1. รายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค.1 แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 และแบบ ปค. 6 พร้อมหนังสือนำส่งรายงานให้ ผู้กำกับดูแล
   • 2. เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการประชุมสภาท้องถิ่น
   • 3. เอกสารที่แสดงหรือข้อเท็จจริงที่แสดงได้หรือเห็นถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • 4. รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปี 2562
 • หน่วยที่ 3 การมีระบบ/กลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน
  • 193. การมีระบบ/กลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน
   • 1. คำสั่งกำหนดหน่วยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
   • 2. ช่องทางการร้องเรียน
   • 3. เอกสาร/หลักฐานการประชาสัมพันธ์
   • 4. เอกสาร/หลักฐานการส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ พร้อมผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
  • 194. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • 1. มีแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ITA ตัวชี้วัดที่ 10.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   • 2. มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการทุจริต
   • 3. มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
   • 4. เอกสาร รายการที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการจริงในเชิงประจักษ์