soppong

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานฝ่ายงานเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านน้ำริน หมู่ 2 และบ้านแม่อูมอง หมู่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน