soppong

จัดอบรมผู้ปกครอง เสริมสร้างศักยภาพผู้ปกครอง เรื่อง ตัวตนกับการปกครองให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบป่อง ร่วม Ruks thai จัดอบรมผู้ปกครอง เสริมสร้างศักยภาพผู้ปกครอง เรื่อง ตัวตนกับการปกครองให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง โดยนายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เป็นประธานในพิธิเปิด