soppong

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 13 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วัดสบป่อง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอำเภอปางมะผ้า นายจรูญ สร้อยจิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้ร่วมงานได้แก่ผู้สูงอายุในตำบลสบป่อง การจัดงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการแสดงออก และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ได้แก่ การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ การแสดงรำวง การจัดเวทีเสวนา การแข่งขันสนด้าย ปิดตาตีปี๊บ ยิงหนังสติ๊กและแข่งขันหัวเราะ การแห่ผ้าป่ากองทุนผู้สูงอายุ และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ