soppong

งานทอดกฐิน

วันที่ 8 มกราคม 2565

นายสุริยัน ปัญญานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วย นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดบ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน