soppong

ข้อมูลทั่วไป

โลโก้องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง


สัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง คือ “ต้นจันผา”

ความหมายของสัญลักษณ์และโลโก้องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง
1. ลำต้น หมายถึงองค์กร
2. ใบ หมายถึง จำนวนสมาชิกที่หลากหลายทางชาติพันธ์และวัฒนธรรม
ซึ่งมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนต้นจันผา

คำขวัญตำบลสบป่อง

“มนต์เสน่ห์เมืองหนาว ชนเผ่างามตา หัตถกรรมล้ำค่า เพิงผาถิ่นผีแมน”

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

 • สภาพทั่วไป

1.1  ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง  อยู่ในเขตอำเภอปางมะผ้า  ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข   1095  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 306  หมู่  1  ตำบลสบป่อง  อำเภอปางมะผ้า   จังหวัดแม่ฮ่องสอน    ห่างจากที่ว่าการ อำเภอปางมะผ้า   ประมาณ   700   เมตร   ห่างจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   ประมาณ   65  กิโลเมตร   และมีอาณาเขตติดต่อ   ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ        ตำบลปางมะผ้า   อำเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ            ตำบลทุ่งยาว   อำเภอปาย , ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ         ตำบลถ้ำลอด  อำเภอปางมะผ้า , ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย    จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ           ตำบลห้วยผา  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

soppong

1.2  เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง   มีเนื้อที่โดยประมาณ   250   ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  156,250   ไร่   โดยแบ่งเป็น

–  พื้นที่ราบ                  31,250        ไร่

–  พื้นที่ภูเขา             125,000         ไร่

1.3  ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  สลับกับภูเขาและที่ราบระหว่างหุบเขา  มีแม่น้ำลางไหลผ่าน

1.4  ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น  โดยในฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนจัด  อากาศหนาวจัดในฤดูหนาว  และฝนจะตกชุกในฤดูฝน  นอกจากนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี ทั้งนี้ มีสาเหตุเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาสูงมีพื้นที่อยู่บนที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล  ทำให้มีอุณหภูมิสูงในตอนกลางวันเนื่องจากถูกแสงแดด  ส่วนในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพลจากลมภูเขาทำให้อากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว  ซึ่งเมื่อความร้อนในตอนกลางวันลอยตัวขึ้นปะทะกับความชื้นของอากาศ  จึงทำให้เกิดหมอกปกคลุมโดยทั่วไปในตอนกลางคืน  สภาพภูมิอากาศจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้ง  3  ฤดูกาล  คือ

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ช่วงระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม  จะมีอากาศร้อนอบอ้าว

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม  จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ทำให้อากาศชุ่มชื้น  ฝนจะตกชุกมาก  ซึ่งจะมีปริมาณมากที่สุดในเดือนสิงหาคม

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและความกดอากาศสูงจากประเทศจีน  อากาศจะหนาวเย็นมาก

1.5  อุณหภูมิ

อุณหภูมิในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น  จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน  ระหว่างกลางวันกับกลางคืน  และระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาว  ทั้งนี้  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเล  ทำให้อุณหภูมิสูงในตอนกลางวันเพราะถูกแสงแดดส่วนตอนกลางคืนจะได้อิทธิพลจากลมภูเขา ทำให้อากาศเย็นลงอย่างรวดเร็วโดยอุณหภูมิสูงสุดตลอดทั้งปีจะอยู่ในช่วง 35.2–43.6 องศาเซลเซียส  สำหรับฤดูหนาวจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและความกดอากาศสูงจากประเทศจีน  อากาศจะหนาวจัด

1.6  จำนวนหมู่บ้าน   8 หมู่บ้าน  7 หย่อมบ้านบริวาร

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   8  หมู่บ้าน   แยกเป็น

หมู่ที่    1    บ้านสบป่อง

หมู่ที่    2    บ้านน้ำริน

หมู่ที่    3    บ้านไร่  บ้านบริวาร  คือ   บ้านน้ำบ่อสะเป่ , บ้านท่าไคร้ ,       บ้านสามหลัง

หมู่ที่    4    บ้านหนองผาจ้ำ

หมู่ที่    5    บ้านแม่อุมอง    บ้านบริวาร  คือ   บ้านลุกป่าก๊อ , บ้านหนองขาว

หมู่ที่   6    บ้านกึ๊ดสามสิบ   บ้านบริวาร   คือ   บ้านนาอ่อน

หมู่ที่    7    บ้านหนองตอง

หมู่ที่    8    บ้านแม่หมูลีซอ    บ้านบริวาร  คือ   บ้านดงมะไฟ

1.7  ประชากร

จำนวนประชากรรวม               7,931            คน

ชาย                4,062            คน

หญิง               3,869            คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย               31.59  คน / ตารางกิโลเมตร

Screenshot_19

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม

ทะเบียนบ้านกลาง

บ้านสบป่อง

บ้านน้ำริน

บ้านไร่

บ้านหนองผาจ้ำ

บ้านแม่อูมอง

บ้านกึ๊ดสามสิบ

บ้านหนองตอง

บ้านแม่หมูลีซอ

156

872

305

772

389

271

655

394

368

139

854

283

738

344

244

590

397

373

295

๑,656

588

๑,510

733

515

๑,๒44

791

741

3

๑,726

244

596

292

166

483

285

261

รวม 4,182 3,962 8,144 3,619

ข้อมูล

จำนวนประชากร  และจำนวนครัวเรือน   เป็นข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน   กรมการปกครอง  ณ 1  ตุลาคม  พ.ศ.  2558

กำนัน ตำบลสบป่อง

นายปรีชา  เลาลี        เบอร์โทร      095-5717335

ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสบป่อง

1.10  ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า 
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 นายฉัตรมงคล เทพรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านสบป่อง 061 – 2031641
2 นายปรีชา เลาลี กำนันตำบลสบป่อง 095 – 5717335
3 นายสิวราช แก่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้านไร่ 089 – 8531713
4 นายยุทธพล วัฒนแสนสุข ผู้ใหญ่บ้านหนองผาจ้ำ 091 – 7969679
5 นายบุญถม หมายหมั่น ผู้ใหญ่บ้านอูมอง 096 – 8718818
6 นายภาณุพงษ์ ขจรเลิศวิลัย ผู้ใหญ่บ้านกึ๊ดสามสิบ 095 – 6956101
7 นายจตุพล ครองกิจธนากุล ผู้ใหญ่บ้านหนองตอง 064 – 4781615
8 นายนัทพงษ์ อมรวรรณ ผู้ใหญ่บ้านแม่หมูลีซอ 065 – 0769239
 • สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1   ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องประกอบอาชีพ ดังนี้

อาชีพเกษตรกรรม       ร้อยละ    95.60 %

อาชีพค้าขาย               ร้อยละ      1.50 %

อาชีพบริการ                ร้อยละ      2.40 %

อาชีพอื่นๆ                   ร้อยละ      0.50 %

2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

1)  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง       จำนวน         1       แห่ง

2)  ร้านขายของชำ                          จำนวน       41       แห่ง

3)  เกสท์เฮ้าส์                                  จำนวน       11       แห่ง

4)  สถานพยาบาลเอกชน                 จำนวน         1       แห่ง

5)  ร้านขายยา                                  จำนวน         2       แห่ง

6)  บริการซ่อมรถ                              จำนวน         6      แห่ง

7)  ร้านเสริมสวย                               จำนวน         5       แห่ง

8)  ร้าน  ซัก  อบ รีด                           จำนวน         2      แห่ง

9)  โรงสีข้าว                                      จำนวน         6      แห่ง

10)  บริการบ้านเช่า/ห้องเช่า             จำนวน        42     แห่ง

11)  โรงผลิตน้ำดื่ม                             จำนวน          2     แห่ง

12) โรงฆ่าสัตว์ (สุกร)                         จำนวน         2      แห่ง

                 รวม                    จำนวน      121       แห่ง

 1. สภาพสังคม

      3.1   การศึกษา

3.1.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         จำนวน     6    แห่ง  ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งได้รับการถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมขน

ชื่อ ศพด. ที่อยู่ เป็นศูนย์        ถ่ายโอน/จัดตั้งเอง ชื่อ-สกุล

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านสบป่อง ต.สบป่อง   อ.ปางมะผ้า

จ.แม่ฮ่องสอน

จัดตั้งเอง 1. นางสายฝน  สุภากุล

2. ว่าที่รต.อัจฉราพร  ทองอ่อน

3. น.ส.จินตนา  สี่อมรวัฒนา

4. น.ส.สุกัญญา  มัจฉาวรานนท์

5. นางวาริญา  เรือนคำ

ศพด.บ้านน้ำริน 69/1 ม.2  ต.สบป่อง

อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

จัดตั้งเอง 1. น.ส.วิชญาดา  ถิ่นพนาสุข
ศพด.บ้านน้ำบ่อสะเป่ ม.3  ต.สบป่อง  อ.ปางมะผ้า

จ.แม่ฮ่องสอน

จัดตั้งเอง 1. นางกฤษณา  สุรามิตร
ศพด.บ้านหนองผาจ้ำ ม.4  ต.สบป่อง

อ.ปางมะผ้า  จ.แม่ฮ่องสอน

จัดตั้งเอง 1. นางจันทร์ทิพย์  หว่าหลิ่งต๊ะ

2. นางสุจิตรา  รัตนตรัยรำลึก

ศพด.บ้านแม่อูมอง 87/3  ม.5  ต.สบป่อง                       อ.ปางมะผ้า  จ.แม่ฮ่องสอน พัฒนาชุมชน 1. นางโสภา  หมายหมิ่น
ศพด.บ้านกิ๊ดสามสิบ 47/3  ม.6  ต.สบป่อง

อ.ปางมะผ้า  จ.แม่ฮ่องสอน

จัดตั้งเอง 1. น.ส.เนาวรัตน์  ยี่ปา

3.1.2  โรงเรียนประถมศึกษา     จำนวน     6    แห่ง  ได้แก่

1)  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า                            เบอร์โทร  053-617163

2)  โรงเรียนบ้านน้ำริน                                       เบอร์โทร  053-690111

3)  โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ                                  เบอร์โทร  053-072358

4)  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ   เบอร์โทร  086-4206475

5)  โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ                               เบอร์โทร  053-072315

6)  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  1 (ห้องเรียนหย่อมบ้านดงมะไฟ)

เบอร์โทร   053-617163

3.1.3  โรงเรียนมัธยมศึกษา       จำนวน     1    แห่ง  ได้แก่

1)  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จัดตั้งเอง เบอร์โทร 053-617182

3.1.4  ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   จำนวน     1    แห่ง

เบอร์โทร 053-617167

3.1.5  ห้องสมุดประชาชน        จำนวน     1    แห่ง

3.1.6  วิทยาลัยชุมชน              จำนวน     1    แห่ง

         3.2  สถาบัน  องค์กรทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ประชากร   ร้อยละ  80   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณร้อยละ 20  นับถือศาสนาอื่น ๆ มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา   ดังนี้

1)  วัด                             จำนวน    3 แห่ง

2)  สำนักสงฆ์                 จำนวน    4 แห่ง

3)  มัสยิด                        จำนวน    1 แห่ง

4)  โบสถ์ / คริสตจักร     จำนวน    9 แห่ง

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  เป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่  และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ

1)  ประเพณีกินวอ (เต้นจะคึ)   ของชนเผ่า  ลีซอ , มูเซอ

2)  ประเพณีปอยส่างลอง        ของชาวไทยใหญ่

3)  ประเพณีต่างซอมต่อหลวง  (ถวายข้าวมธุปายาส)   ของชาวไทยใหญ่

       3.3  ส่วนราชการ

1)  ที่ว่าการอำเภอ                                                                  เบอร์โทร         053-617159

2)  โรงพยาบาลปางมะผ้า                                                       เบอร์โทร         053-617154

3)  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า                             เบอร์โทร         053-617143

4)  หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่  9                         เบอร์โทร          –

5)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบป่อง (หมู่ที่ 6)         เบอร์โทร          –

6)  สำนักงานเกษตรอำเภอปางมะผ้า                                      เบอร์โทร         053-617147

7)  สถานีตำรวจภูธรปางมะผ้า                                                 เบอร์โทร         053-617171

8)  ศูนย์วิจัยข้าวพืชไร่แม่ฮ่องสอน  (หมู่ที่ 3)                          เบอร์โทร         053-617144

9)  หน่วยพิทักษ์ป่าปางมะผ้า                                                   เบอร์โทร         053-617127

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ   80

­­­­­­­­­­          3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1) สถานีตำรวจภูธรปางมะผ้า เบอร์โทร 053-617171

          3.5  กลุ่ม/องค์กรเอกชนอื่นๆ

–  อาสาพัฒนาป้องกันตนเอง  (อพป.)

–  กลุ่มสตรี             หมู่ 1 – 8

–  กลุ่มแม่บ้าน        หมู่ 1 – 8

–  กลุ่มเยาวชน       หมู่ 1 – 8

–  กลุ่มเกษตร

–  กลุ่มชมรมกีฬา   หมู่ 1 – 8

–  กลุ่ม อสม.          หมู่ 1– 8

–  เครือข่ายความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน

      4. การบริการพื้นฐาน

4.1  การคมนาคม

มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 ผ่าน หมู่บ้านน้ำริน หมู่ 2 ,บ้านสบป่อง หมู่ 1 ,บ้านไร่ หมู่ 3

1)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

2)  ถนนลูกรัง

3)  ถนนดิน

4)  สะพาน

4.2  การโทรคมนาคม / การติดต่อสื่อสาร

1)  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขปางมะผ้า                เบอร์โทร   053-617165

4.3  ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปางมะผ้า เบอร์โทร  053-617102

จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า   จำนวน   6   หมู่บ้าน  และบ้านบริวาร 2 บ้าน

 1. หมู่ที่ 1  บ้านสบป่อง             
 2. หมู่ที่ 2  บ้านน้ำริน          
 3. หมู่ที่ 3  บ้านไร่  บ้านบริวาร : บ้านสามหลัง ,บ้านท่าไคร้ ,บ้านน้ำบ่อสะเป่
 4. หมู่ที่ 4  บ้านหนองผาจ้ำ    
 5. หมู่ที่ 7  บ้านหนองตอง 
 6. หมู่ที่ 8  บ้านแม่หมูลีซอ 

จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าด้วยแผงพลังงานโซลาร์เซลล์  จำนวน  2 หมู่บ้าน บ้านบริวาร 3 หมู่บ้าน

 1. หมู่ที่ 5 บ้านแม่อูมอง บ้านบริวาร : บ้านลุกป่าก๊อ ,บ้านหนองขาว    
 2. หมู่ที่ 6 บ้านกึ๊ดสามสิบ บ้านบริวาร :บ้านนาอ่อน 
 3. หมู่ที่ 3 บ้านบริวาร : บ้านน้ำบ่อสะเป่ 
 4. หมู่ที่ 8 บ้านบริวาร : บ้านดงมะไฟ 

4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

1)  ลำห้วยแม่หมูลีซอ , ลำห้วยน้ำใส , ลำห้วยแม่อูมอง

2)  ลำน้ำลาง

3)  บึง หนอง  และอื่น ๆ

4.5  แหล่งท่องเที่ยวในตำบลสบป่อง

 • น้ำตกแม่ยาน อยู่ในเขตพื้นที่            หมู่ที่   5   บ้านแม่อุมอง
 • น้ำตกซู่ซ่า อยู่ในเขตพื้นที่                หมู่ที่   6   บ้านกึ๊ดสามสิบ
 • น้ำไหลเข้าถ้ำ อยู่ในเขตพื้นที่           หมู่ที่   3   บ้านไร่
 • น้ำไหลออกจากถ้ำ อยู่ในเขตพื้นที่   หมู่ที่   1   บ้านสบป่อง ,

หมู่ที่   6   บ้านกึ๊ดสามสิบ

 • น้ำตกห้วยชุมภู อยู่ในเขตพื้นที่   หมู่ที่   8   บ้านแม่หมูลีซอ
 • ถ้ำผีแมน อยู่ในเขตพื้นที่             หมู่ที่   1   บ้านสบป่อง
 • ถ้ำเผิงผีแมน อยู่ในเขตพื้นที่       หมู่ที่   3   บ้านไร่