soppong

กิจกรรม “หนูน้อยรักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”

นที่ 11 กันยายน 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบป่อง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ดำเนินการจัดกิจกรรม “หนูน้อยรักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบป่อง