soppong

กิจกรรมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การปกครองส่วนตำบลสบป่อง ระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายน 2559

ชี้แจงรายละเอียดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

IMG_8235 IMG_8237 IMG_8238

ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มอาชีพสตรีเกษตรสหกรณ์ตำบลหนองรี

IMG_8330 IMG_8329 IMG_8326 IMG_8325 IMG_8324 IMG_8323 IMG_8318 IMG_8317 IMG_8313 IMG_8308 IMG_8307 IMG_8306 IMG_8302 IMG_8300 IMG_8298 IMG_8291 IMG_8290 IMG_8287 IMG_8283 IMG_8268 IMG_8269 IMG_8263 IMG_8264 IMG_8265 IMG_8266 IMG_8267 IMG_8261   IMG_8257 IMG_8255 IMG_8253

ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลสุนทรภู่

IMG_8358 IMG_8359 IMG_8393 IMG_8392 IMG_8388 IMG_8387 IMG_8386 IMG_8385 IMG_8384  IMG_8382 IMG_8381 IMG_8380 IMG_8379 IMG_8378 IMG_8377 IMG_8372 IMG_8373 IMG_8374  IMG_8376 IMG_8369

ศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จเทพรัตนราชสุดา

IMG_8334 IMG_8335 IMG_8354

IMG_8353 IMG_8352 IMG_8351 IMG_8350 IMG_8345 IMG_8346 IMG_8347 IMG_8348 IMG_8349 IMG_8344 IMG_8341 IMG_8342