soppong

การอำนวยความสะดวกการจราจรของพนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้ นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ตรวจการอำนวยความสะดวกการจราจรของพนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง