soppong

การวัดระดับน้ำหลังขุดลอกลำน้ำลางบ้านไร่

วันที่ 16 สิงหาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายกองช่างและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ดำเนินการวัดระดับน้ำหลังขุดลอกลำน้ำลางบ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน