soppong

การพ่นสารเคมี ULV ในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

เนื่องจากพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เป็นไข้เลือดออก นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จึงได้สั่งการให้พนักงานฝ่ายงานป่องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ดำเนินการพ่นสารเคมี ULV ในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง