soppong

การพ่นสารเคมีชนิด ULV กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด

วันที่ 18 กันยายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้นายพายัพ มังกรชัยศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ควบคุมการพ่นสารเคมีชนิด ULV กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด ณ บ้านน้ำริน หมู่ 2 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน