soppong

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

ในวันที่ ๑0 สิงหาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑0.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง