soppong

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2561

การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลสบป่อง อำปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง