soppong

การจัดโครงการประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมตำบลสบป่อง ออกพื้นที่ประชาคม ณ บ้านกึ๊ดสามสิบ หย่อมบ้านนาอ่อน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ดำเนินการจัดโครงการประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมตำบลสบป่อง ออกพื้นที่ประชาคม ณ บ้านกึ๊ดสามสิบ หย่อมบ้านนาอ่อน หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน